Adatkezelési tájékoztató

A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

 

A nemzeti és az európai jog rendelkezései alapján Önt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya honlapunk használatára terjed ki, beleértve minden, a honlapon megvalósult közlést és a honlap igénybevételével létrejött megállapodást. Társaságunk tiszteltben tartja a honlap minden látogatójának személyiségi jogait és személyes adatokhoz fűződő jogait.

 

1. A TÁRSASÁG

 

Az EiSYS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

 

cégjegyzékszáma: 07-09-011941,

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utca 6.,

képviseletre jogosultak adatai: Szalai Gyula ügyvezető (anyja neve: Schäffler Lujza, lakcím:8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utca 6.), dr. Babos Gergely (anyja neve: Néhrer Katalin Mária, lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 1.).

 

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

 • Az EURÓPAI PARLAMENT (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról - a továbbiakban: Rendelet,
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény;
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név­ és telefonszám adatok kezeléséről;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

„felügyeleti hatóság”:egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv.

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A Társaság által végzett adatkezelést a Társaság tartja nyilván. A Társaság biztosítja az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelenben és jövőben való bizalmas kezelését a hatályos nemzeti és európai jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

 

 

5. ADATKEZELÉSEK, ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁRIDŐK

 

Általános rendelkezések

 

A Társaság honlapján (eisys.hu) a weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén egy apró file, ú.n. „süti” („cookie”, a továbbiakban: süti) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

 

Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

 

A honlap fő funkciójához szükséges sütik elhelyezése, IP cím naplózás kizárólag a honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történik. Erre figyelemmel a sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek. A fentiekben írt sütik esetében a jogos érdek érvényesítése előnyt élvez a személyes adatokhoz fűződő rendelkezési joghoz képest, mivel enélkül nem megvalósítható a honlap teljes körű működése és biztonsága. Ezen célból kezelt személyes adatok harmadik személynek csak a célhoz szükséges körben adhatóak át (például szerver üzemeltetőnek, rendőrségnek). Ezen céllal és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem használhatóak fel.

 

A honlap fő funkciójához nem szükséges sütik (pl. statisztikai célú, a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez használt sütik, marketing célú, követő, hirdetésekhez kapcsolódó sütik) alkalmazása az érintett hozzájárulása alapján történik, vagyis ezen sütiket az érintett visszautasíthatja. Ezen sütik használatára az érintett - GDPR 6. cikk (1) (a) pontja szerinti – hozzájárulása esetén kerül sor. Ez utóbbi sütik esetében a Társaság felajánlja a felhasználóknak a sütik használatának visszautasítását, mint lehetőséget.

 

A Társaság honlapján lehetőség nyílik feliratkozni a Társaság által küldött hírlevélre. A feliratkozó az adatvedelem@eisys.hu e-mail címen, a hírlevélben található linken vagy a Társaság 1554 Budapest, Pf. 37. címére megküldött postai levélben bármikor leiratkozhat a hírlevélről, mely esetben a Társaság a hírlevél küldését haladéktalanul abbahagyja, valamint az érintettet a hírlevére feliratkozottak közül törli. A honlapon a hírlevél-feliratkozóknak a Társaság részére szükséges megadniuk családi nevüket, utónevüket és e-mail címüket, mely adatokat a Társaság a hírlevelek megküldése és a felhasználó azonosítása érdekében kezeli.

 

A honlapon található anyagok egy részének letöltése kizárólag a hírlevélre feliratkozott felhasználók számára elérhető, mely tényt a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, elfogadják.  

 

A honlap látogatói vonatkozásában a Google Analyticsben rögzítésre kerül az eisys.hu-n az oldallátogatások, oldalmegtekintések ideje, IP-cím, de ez nem jelent személy szerinti beazonosíthatóságot. Ez esetben az adatkezelést a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043) is végzi.

 

A Társaság a honlapján elérhető szolgáltatások biztosításához külső szolgáltatókat is igénybe vesz (pl. Facebook, LinkedIn, Youtube), amely felületeken a külső szolgáltatók irányelvei megfelelően irányadók.

 

A Társaság által szervezett rendezvényeken a honlapon történő előzetes regisztráció alapján bárki részt vehet, neve, e-mail címe és telefonszáma megadásával. A rendezvényeken a résztvevőkről kép- és hangfelvételek (fotók, videók) készülnek. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti rendezvényeken készülő kép- és hangfelvételek a Társaság honlapjára (eisys.hu), a Társaság Facebook oldalára (https://www.facebook.com/eisysltd/), a Társaság Youtube oldalára (https://www.youtube.com/channel/UCs7BbKmHdRd3DoirG4A3jLw) és a Társaság LinkedIn oldalára (https://www.linkedin.com/company/eisys-ltd/) felkerüljenek, ezen felületeken megtekinthetők legyenek. A résztvevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiekben körülírt kép- és hangfelvételek a megjelölt felületeken az internet látogatók számára szabadon hozzáférhetők.

 

Az az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a róla készült hang- és/vagy képfelvétel rögzítése és elérhetővé tétele érinti, kérheti, hogy a hang- és/vagy képfeltével kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre az adott felületről.

 

A Társaság által szervezett felmérések keretében az érintettek a honlapon kérdőíveket tölthetnek ki, mely kérdőívekben szereplő kérdésekre adott válaszok személyes adatokat tartalmazhatnak. Az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti kérdőívek alapján a Társaság birtokába kerülő személyes adataikat (pl. egészségügyi adatok, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos preferenciák) a Társaság a kérdőívekben megjelölt célokra rögzítse, illetve kezelje. Ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

A honlap használatához kapcsolódó adatkezelés célja

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja

a) a folyamat sütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,

b) a statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően történhessen meg,

c) a honlapunkon megtalálható hirdetési tartalmak célzott, érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése az Ön számára.

 

A Társaság a hírlevélre feliratkozók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Társaság aktuális közleményeinek, ajánlatainak eljuttatása céljából gyűjti. A gazdasági reklámtevékenység végzésének alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a hírlevél kizárólag az érintett hozzájáruló nyilatkozata birtokában küldhető.

 

A Társaság a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve  harmadik fél részére nem teszi lehetővé a hozzáférést az esetleges törvényi kötelezettségen túl.

 

A honlapon alkalmazott sütik:

 

„Munkamenet sütik”

A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap által használt munkamenet sütik az alábbiak:

 • JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó "technikai cookie"
 • LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és ideje van

„Használatot támogató sütik”

 

Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar, angol vagy német változatát használja). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:

 • COOKIE_SUPPORT: "cookie támogatást tesztelő cookie"
 • GUEST_LANGUAGE_ID: "aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie"
 • KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: "cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie", amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a "cookie szabályzatot"

„Teljesítményt biztosító sütik"

 

A teljesítményt biztosító sütik statisztikai sütik, amelyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

 

 

Az adatkezelés időtartama

A honlapra való regisztrációkor rendelkezésre bocsátott adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig kerülnek megőrzésre, illetve kezelésre, a honlap használatának lehetővé tétele érdekében. Ezen adatokhoz kizárólag a honlap adminisztrátorai férhetnek hozzá, a Társaság harmadik fél részére nem teszi lehetővé a hozzáférést az esetleges törvényi kötelezettségen túl.

 

Adatbiztonság

A honlap felhasználói által megadott adatok a Társaság tűzfallal védett, saját szerverein kerülnek tárolásra.

 

6. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, elektronikus formában e-mail-en keresztül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a Törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Helyesbítés, törlés

 

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri;

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Hozzáférés

 

Az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart.

 

Adathordozhatóság

 

Az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri.

 

Tiltakozás

 

Az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Ha az adatkezelő az érintett az adatkezelés korlátozása iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adatkezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

8. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

 

A Társaságszemélyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely tartalmazza

a) az adatkezelés célját,

b) az adatkezelés jogalapját,

c) az érintettek körét,

d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,

e) az adatok forrását,

f) az adatok kezelésének időtartamát,

g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét.

 

 

9. ADATVÉDELMI INCIDENS

 

A Társaság köteles nyilvántartást vezetni az előforduló adatvédelmi incidensekről. E nyilvántartásnak tartalmaznia kell az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az érintett kérésére a Társaság köteles a nyilvántartás alapján az érintett részére az erre irányuló igény kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást adni.

 

10. ADATBIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

 

Védelmi alapelvek:

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A Társaság kizárólag olyan szoftvereket és online megoldásokat használ, amelyek a Rendelet által megfogalmazott előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

 

A Társaság a személyes adatokat a Társaság által működtetett elektronikus eszközökön végzi. A Társaság az elektronikus eszközökön a Rendelet előírásainak megfelelő vírusvédelmet, tűzfalat használ, azokat folyamatosan frissíti.

 

Jogosultságok meghatározása, jelszavak generálása:

 

A Társaság munkavállalói részére biztosított hozzáférési jogosultságok meghatározását, a Társaság hardver és szoftver eszközeinek eléréséhez kapcsolódó jelszavak kiadásához kapcsolódó szabályozást a Társaság IT szabályzata tartalmazza.

 

11. A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: EiSYS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utca 6.

Telephely: 1139 Budapest, Lomb u. 15.

Levelezési cím:1554 Budapest, Pf. 37.

Cégjegyzékszám: 07-09-011941,

Telefon: +36 1 611 4117 ,

E-mail: info@eisys.hu

Webcím: www.eisys.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Kelemen Márk

 

 

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

 

Jogsértés esetén az érintett az alábbi hatóságokhoz fordulhat a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében:

 

Név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: +36 (1) 4757 100
Telefax: +36 (1) 269 1615

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391 1410

Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: www.naih.hu

 

 

A jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Cím: 1139 Budapest, Petneházy utca 46–48. 
E-mail: info@eisys.hu
EiSYS Számítástechnikai Kft.
Adószám: 13669555-4-41
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010